خود را باور داشته باشید!!

تا سال ۱۹۵۴ باور تمام دنیا بر این بود که یک انسان نمی تواند یک مایل را زیر ۴ دقیقه بدود.
آنها باور داشتند که انسان محدودیتهای فیزیکی دارد که هیچگاه نخواهد توانست یک مایل را زیر چهار دقیقه بدود!
تا اینکه سر و کله راجر بنستر پیدا شد و در یک مسابقه یک مایل را در کمتر از ۴ دقیقه دوید.
از آن به بعد در یکسال حدود بیست هزارنفر این رکورد را زدند و کم کم این کار به سطح دبیرستانها کشیده شد…!!

چه چیزی فرق کرد؟ درعرض یکسال؟

هیچ چیز فقط یک کلمه: باور

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید