نکات زبانی برای نگارش مقاله به زبان انگلیسی

 

🔵سعی کنید از همان ابتدا به زبان انگلیسی بنویسید.
🔵از زمان مناسب برای نوشتن هر بخش از مقاله استفاده کنید.
🔵معمولاً توصیه می‌شود که #چکیده، #روش، و #نتایج یا تجزیه و تحلیل #یافته‌ها را به زمان گذشته ساده بنویسید.
🔵بخشهای مقدمه و قسمتهایی از بحث و نتیجه گیری را می‌توانید به زمان حال ساده بنویسید.
🔵وقتی در متن به جداول و نمودارها ارجاع می‌دهید از حال ساده استفاده کنید.
🔵در موارد که قصد تعمیم یافته‌ها یا نظری را دارید از حال ساده استفاده کنید.
🔵برای مشاهداتی که تکرار می‌شوند از حال کامل استفاده کنید.

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید