شرایط پذیرش و بورسیه دانشگاه سایمون فریزر (Simon Fraser University)

سطوح مورد نیاز زبان انگلیسی

کلیه متقاضیان دانشگاه سایمون فریزر، صرفنظر از کشور مبدا و وضعیت تابعیت باید صلاحیت خود در زبان انگلیسی را به یکی از ۶ روش زیر و بسته به اینکه تحصیلات خود را در کجا به اتمام می رسانند نشان دهند.

 1. تکمیل ۳ سال آخر تحصیلات تمام وقت دوره دبیرستان به زبان انگلیسی در کانادا یا هر کشور دیگری که در آن زبان اصلی آموزش انگلیسی است. کسب حداقل مجموع نمره ۶۰ درصد یا درجه C در یکی از واحدهای English12، English Literature 12 و یا English 12 First Peoples و یا معادل آنها الزامی است.

توجه: کسب مجموع نمره نهایی ۷۵ درصد، مجوز نام نویسی در واحد writing-intensive (W) را فراهم می کند.

 1. تکمیل ۴ سال آخر تحصیلات تمام وقت دوره دبیرستان به زبان انگلیسی در یکی از مدارس بین المللی مورد قبول در کشوری که انگلیسی زبان اصلی آموزش نیست. کسب حداقل مجموع نمره ۶۰ درصد یا درجه C در سطح ارشد انگلیسی ضروری است.
 2. تکمیل دوره IB English A1/A2 یا ادبیات و عملکرد انگلیسی (HL or SL) با حداقل نمره ۳
 3. تکمیل دوره انگلیسی انتقالی سه واحده و یا دوره گواهی شده (W (writing intensive با حداقل نمره C
 4. تکمیل دوره آیلتس (IELTS) با حداقل نمره کلی ۶.۵ درحالیکه نمره هیچ بخشی کمتر از ۶ نباشد.
 5. تکمیل دوره تافل (TOEFL iBT) با مجموع نمرات ۸۸ یا بالاتر با کسب حداقل امتیاز ۲۰ در هر یک از چهار جزء (شنیداری، مکالمه، نوشتاری و خواندنی)

 

سطوح مورد نیاز مهارتهای کمّی و تحلیلی

کلیه متقاضیان پذیرش در دوره لیسانس باید صلاحیت خود در مهارتهای تحلیلی و کمیّتی را به یکی از روشهای زیر نشان دهند.

 1. کسب حداقل نمره ۶۰ درصد و یا درجه C در سطح ارشد دوره های ریاضی یا جبر پیشرفته
 2. کسب حداقل امتیاز ۳ در IB HL یا ریاضیات SL ، یا مطالعات ریاضی IB SL
 3. کسب حداقل درجه D در سطح ریاضیاتی GCE Aیا AS ، ویا کسب حداقل درجه C در ریاضی سطح O
 4. کسب درجه C یا بالاتر در دوره کمیتی (Q) یا ریاضی ۳ واحده که به دانشگاه SFU انتقال می یابد.

نکته: کسب حداقل نمره ۷۰ درصد در یکی از دوره های مورد قبول ریاضیات جهت پذیرش، برای ثبت نام مستقیم در دوره های Q ضروری است.

 

شرایط پذیرش برای دیپلم فارغ التحصیلی

 • داشتن مدرک کارشناسیازدانشگاه سایمون فریزر،یا معادل آنازیک نهادبه رسمیت شناخته شده.
 • داشتن مجموع معدل حداقل۵/۴.۳۳، یامعدلحداقل۲.۶۷/۴.۳۳ (B-)بر اساس۶۰ واحدآخردورهکارشناسی، بشرط ارائهحداقل۲۴واحد ازمحتوایمناسب دوره برای برنامه مورد پذیرش
 • ارائه شواهد، معمولاً بصورت منابعی از طرف استاد داور واجد شرایط (توصیه نامه) که معرف توانایی دانشجو در انجام کار پیشرفته در منطقه مورد علاقه می باشد.

در شرایط استثنایی، یک دانشجو ممکن است با صلاحیت رسمی کمتری نسبت به آنچه در بند (الف) ذکر شد پذیرش شود؛ و آن هم زمانی است که تجربه حرفه ای قابل توجه مرتبط به منطقه پیشنهادی تحصیل وجود داشته باشد.

دانشجویان باید شرایط مورد نیاز دیگر که توسط کمیته برنامه فارغ التحصیلی تعیین شده را تامین کنند. دانشجویانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست می بایست نظر مساعد دانشگاه و کمیته برنامه فارغ التحصیلان را نسبت به قابلیتهای زبان انگلیسی خود جلب نمایند. (مراجعه به بخش” صلاحیت زبان انگلیسی“)

 

شرایط پذیرش برای گواهی فارغ التحصیلی

 • داشتن مدرک کارشناسی ازدانشگاه سایمون فریزر،یا معادل آن از یک نهاد به رسمیت شناخته شده.
 • داشتن مجموع معدل حداقل ۵/۴.۳۳، یا معدل حداقل ۲.۶۷/۴.۳۳ (B-) بر اساس ۶۰ واحد آخر دوره کارشناسی
 • ارائه شواهد، معمولاً بصورت منابعی از طرف استاد داور واجد شرایط (توصیه نامه) که معرف توانایی دانشجو در انجام کار پیشرفته در منطقه مورد علاقه می باشد.

در شرایط استثنایی، یک دانشجو ممکن است با صلاحیت رسمی کمتری نسبت به آنچه در بند (الف) ذکر شد پذیرش شود؛ و آن هم زمانی است که تجربه حرفه ای قابل توجه مرتبط به منطقه پیشنهادی تحصیل وجود داشته باشد.

دانشجویان باید شرایط مورد نیاز دیگر که توسط کمیته برنامه فارغ التحصیلی تعیین شده را تامین کنند. دانشجویانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست می بایست نظر مساعد دانشگاه و کمیته برنامه فارغ التحصیلان را نسبت به قابلیتهای زبان انگلیسی خود جلب نمایند. (مراجعه به بخش” صلاحیت زبان انگلیسی“)

 

شرایط پذیرش برای مدرک کارشناسی ارشد

 • داشتن مدرک کارشناسی از دانشگاه سایمون فریزر، یا معادل آن از یک نهاد به رسمیت شناخته شده.
 • داشتن مجموع معدل حداقل B) 3/33) ، یا معدل حداقل ۳.۳۳/۴.۳۳ (B+) بر اساس ۶۰ واحد آخر دوره کارشناسی. همه کارهای فارغ التحصیل نیز در نظر گرفته شده است. برنامه های تحصیلی انفرادی ممکن است معدل پذیرش بالاتری نیاز داشته باشند.
 • ارائه شواهد، معمولاً بصورت منابعی از طرف استاد داور واجد شرایط (توصیه نامه) که معرف توانایی دانشجو در انجام کار پیشرفته در منطقه مورد علاقه می باشد. علاوه بر این برخی از برنامه ها نیاز به تکمیل امتحانات ورودی مانند GMAT و GRE داشته و یا ارائه مواد داشته باشند.

در شرایط استثنایی، یک دانشجو ممکن است با صلاحیت رسمی کمتری نسبت به آنچه در بند (الف) ذکر شد پذیرش شود؛ و آن هم زمانی است که تجربه حرفه ای قابل توجه مرتبط به منطقه پیشنهادی تحصیل وجود داشته باشد.

دانشجویان باید شرایط مورد نیاز دیگر که توسط کمیته برنامه فارغ التحصیلی تعیین شده را تامین کنند. دانشجویانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست می بایست نظر مساعد دانشگاه و کمیته برنامه فارغ التحصیلان را نسبت به قابلیتهای زبان انگلیسی خود جلب نمایند. (مراجعه به بخش” صلاحیت زبان انگلیسی“)

 

شرایط پذیرش برای مدرک دکتری

گزینه A (هر یک از شرایط زیر):

 • داشتن مدرک کارشناسی ارشدازدانشگاهبه رسمیت شناخته شدهو یامعادل آن
 • داشتن مدرک کارشناسی با مجموع معدل حداقل ۵/۴.۳۳ ، یا معدل حداقل ۳.۶۷/۴.۳۳ (A-) بر اساس ۶۰ واحد آخر دوره کارشناسی. همه کارهای فارغ التحصیل نیز در نظر گرفته شده است. برنامه های تحصیلی انفرادی ممکن است معدل پذیرش بالاتری نیاز داشته باشند. دانشجویانی که بطور مستقیم از مدرک لیسانس پذیرش می شوند باید حداقل ۵۰ درصد از واحدهای کارورزی مورد نیاز برای برنامه بخش مربوط به کارشناسی ارشد را تکمیل کنند اگر دوره کارورزی بعنوان بخشی از مدرک دکتری مورد نیاز نباشد.
 • تکمیل حداقل ۷۵درصد از واحدهای کارورزی مورد نیاز برای برنامه بخش مربوط به کارشناسی ارشد با مجموع معدل حداقل ۳.۵ . همه دروس دوره تکمیلی، چه در این دانشگاه و یا در یک موسسه پس از دبیرستان معادل، باید در محاسبه در نظر گرفته شوند. دانشجویی که مایل به پذیرش در این دسته باشد (انتقال به PhD) باید تمام این شرایط را تکمیل کرده و درخواست انتقال را در مدت اولین ۶ نیمسال تحصیلی در دانشگاه SFU آماده کند. همانطور که در GGR12.3، ثبت نام اولیه در برنامه دکترا به منزله ثبت نام اولیه به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد خواهد بود.

گزینه B:

 • شواهد ارائه شده مبنی بر اینکه متقاضی قادر به انجام تحقیقات اولیه اساسی و قابل توجه می باشد. بطور معمول چنین قابلیتی از منبع نامه های داوران واجد شرایط، تکمیل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و سایر فعالیتهای علمی استنباط می شود.

دانشجویان باید شرایط مورد نیاز دیگر که توسط کمیته برنامه فارغ التحصیلی تعیین شده را تامین کنند. دانشجویانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست می بایست نظر مساعد دانشگاه و کمیته برنامه فارغ التحصیلان را نسبت به قابلیتهای زبان انگلیسی خود جلب نمایند. (مراجعه به بخش” صلاحیت زبان انگلیسی“)

 

صلاحیت زبان انگلیسی در مقطع دکتری

زبان انگلیسی زبان آموزش و ارتباطات در دانشگاه است. بر این اساس یک متقاضی که زبان اصلی او انگلیسی نیست باید توانایی خود در دستور زبان انگلیسی جهت تحصیل در رشته مورد انتخاب را نشان دهد.

متقاضیان بطور معمول باید حداقل نمره ۷ را در آزمون IELTS (آزمون آکادمیک و نه آزمون عمومی)داشته باشند، با کسب حداقل امتیاز۶.۵ در هر بخش. آزمون (TOEFL) ممکن است بعنوان یک آزمون معادل با کسب حداقل نمره ۹۳ و بالاتر در نظر گرفته شود بشرط کسب حداقل نمره ۲۰ در هر بخش (تافل بر اساس آزمون اینترنتی) و یا تافل ۵۸۰ و TWE با نمره ۵ (آزمون کتبی).

هر آزمون معادل دیگری باید شامل جزء نوشتاری باشد و کلیه نمرات آزمون به مدت ۲ سال از تاریخ تست دارای اعتبار می باشند. برخی از برنامه های فارغ التحصیلی تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی نیاز دارند.

متقاضیان بین المللی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست، در صورتیکه مدرک خود را از موسسه ای اخذ کرده باشند که زبان آموزشی و امتحانی آن انگلیسی بوده است، دیگر نیازی به تکمیل آزمون زبان انگلیسی ندارند.

بورسیه

بورس های تحصیلی برای دانشجویان کانادایی و بین المللی مهیا می باشد. بدلیل حجم بالای درخواستهای بورسیه در هر ترم، پرداخت وجوه ممکن است تا اواسط آن ترم طول بکشد لذا توصیه می کنیم بر این اساس برنامه ریزی انجام دهید.

 

شرایط احراز صلاحیت برای دریافت بورسیه عبارتند از:

 • تکمیل حداقل ۹ واحد در SFU
 • باید دارای وضعیت تحصیلی خوبی بوده و داشتن حداقل نمره میانگین ۵ (CGPA) در SFU
 • باید حداقل در ۹ واحد از دوره های درجه بندی استاندارد در ترم ارائه تقاضانامه ثبت نام نماید مگر اینکه واجد شرایط باشد.
 • لطفاً توجه داشته باشید که ۳ واحد تعاونی(Co-op)، جزو دوره درجه بندی استاندارد نمی باشد. دوره های چالش (Challenge)، ممیزی و رایگان اعتباری لحاظ نمی شوند.

 

 

شرایط دریافت کمک هزینه

کمک هزینه های تحصیلی، منابع مکمل مالی برای دانشجویان با نیازهای مالی است و منبع اصلی مالی محسوب نمی شود؛ و مانند بورس های تحصیلی برای دانشجویان کانادایی و بین المللی مهیا می باشد. توجه داشته باشید که ممکن است هر ترم مشمول دریافت آن نباشید. بدلیل حجم بالای درخواستهای کمک هزینه در هر ترم، پرداخت وجوه ممکن است تا اواسط آن ترم طول بکشد لذا توصیه می شود بر این اساس برنامه ریزی انجام دهید.

 

شرایط احراز صلاحیت برای دریافت کمک هزینه عبارتند از:

 • مشخص شدن نیاز مالی دانشجو (با بررسی دانشگاه SFU)
 • باید حداقل در ۹ واحد از دوره های درجه بندی استاندارد در ترم ارائه تقاضانامه ثبت نام نماید مگر اینکه واجد شرایط باشد.
 • دارا بودن وضعیت تحصیلی خوب و داشتن حداقل نمره میانگین ۲ (CGPA) در SFU در ترم مورد تقاضا (بدون احتساب ترم اول)

 

توجه: نیاز نیست مشخص کنید برای کدام بورسیه فردی تقاضا میدهید. چنانچه واجد شایط باشید، تمامی بورسیه های در دسترس برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید