Tag: تحصیل_ در _ایتالیا
اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت :14000 دانشجو زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :مي‌باشد داراي خوابگاه :‌مي‌باشد تعداد رشته :72 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت :23.000 زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :مي‌باشد داراي خوابگاه :‌مي‌باشد تعداد رشته :71 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت :20.000 دانشجو زبان آموزشي :ایتالیایی و انگلیسی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :مي‌باشد داراي خوابگاه :مي‌باشد تعداد رشته :54 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

سعت :16.000 زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :مي‌باشد داراي خوابگاه :‌مي‌باشد تعداد رشته :100 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت :بزرگ زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :نمي‌باشد داراي خوابگاه :‌مي‌باشد تعداد رشته :100 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت :59.500 دانشجو زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :نمي‌باشد داراي خوابگاه :‌مي‌باشد تعداد رشته ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 1

وسعت :96827 دانشجو زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :نمي‌باشد داراي خوابگاه :‌مي‌باشد تعداد رشته ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت :44,000 زبان آموزشي :انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز :نمي‌باشد داراي خوابگاه :مي‌باشد تعداد رشته :41 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت : 57000 زبان آموزشي : انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز : نمي‌باشد داراي خوابگاه : ‌مي‌باشد تعداد رشته : 100 ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت : 140.000 دانشجو زبان آموزشي : انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز : نمي‌باشد داراي خوابگاه : ‌مي‌باشد تعداد ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

وسعت : 83000 دانشجو زبان آموزشي : انگلیسی و ایتالیایی مدرک زبان انگلیسی جهت پذیرش مورد نیاز : نمي‌باشد داراي خوابگاه : ‌مي‌باشد ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0