اول مهر؛ زمان سخنرانی روحانی در سازمان ملل

[ad_1]

براساس تصمیم دبیرخانه سازمان ملل، اظهارات رهبران جهان در این دور از نشست از قبل ضبط شده و بصورت زنده نخواهد بود، مگر آنکه تصمیمی دیگری اتخاذ شود.

[ad_2]

Source link