ایران ۵ میلیون کپرنشین دارد

[ad_1]

یک جامعه شناس درباره وضعیت حاشیه نشینی در کشور گفت: حاشیه نشینی باید تعریف شود. این قشر در بدترین شکل ممکن زندگی می‌کند. در کشور ما ۲۰ میلیون نفر حاشیه نشین وجود دارد. ۱۵ میلیون این قشر در حاشیه شهر‌ها و ۵ میلیون در کپر‌های مناطق مرزنشین هستند. آنچه در ارتباط مستقیمی که از مواجهه با این اقشار داشتم فهمیدم، آن‌ها هیچ نوری در انتهای تونل زندگی نمی‌بینند.

[ad_2]

Source link