این Keyword Effectiveness Index – KEI و ادغام با پرداخت پستها در طول کلیک کنید-مبارزات انتخاباتی PPC

[ad_1]

کل مقاله از جمله آنلاین DCI ماشین حساب را می توان در:

Keyword Effectiveness Index – KEI

کلمه اثر شاخص و یا کی می تواند مورد استفاده قرار گیرد به منظور برآورد اثربخشی نسبی یک گروه از کلمات کلیدی. در ابتدایی ترین شکل KEI است که به سادگی یک اندازه گیری از نظر محبوبیت قضاوت از تاریخ اخیر جستجوهای بیش از یک دوره معین از زمان و رقابت خود را به عنوان تعیین شده توسط تعدادی از پاسخ های بازگردانده شده توسط موتور جستجو. قطعا وجود دارد برخی از کاستی به کی و آنها بیشتر تلفظ هنگامی که ما در پرداخت هر کلیک و یا PPC تبلیغات. KEI کند را به حساب هزینه های مرتبط با آوردن افراد از طریق به وب سایت. در حالی که این است که همیشه یک عامل مهم می توان آن را بسیار مهم برای کسب و کارهای جدید. همانطور که شرکت ها شروع به “تست آب” با یک گروه را انتخاب کنید از کلمات کلیدی که نمی توان به سادگی فرض که عبارت است که به ارمغان می آورد بسیاری از بازدید کنندگان به سایت بهترین عبارت برای استفاده با PPC. البته این شرکت هیچ نگرانی در مورد هزینه های انتخاباتی است که به احتمال زیاد نیست. داده ها انتخاب و معرفی یک مفهوم است که طول می کشد را به حساب کلید واژه اثر شاخص و همچنین هزینه آوردن پرداخت می شود بازدید از طریق سایت: این شركت و یا داده های انتخاب شاخص.

داده های انتخاب شاخص یا DCI

داده های انتخاب شاخص یا DCI طراحی شده است برای پر کردن شکاف بین آلی بازدید و ساده ROI تجزیه و تحلیل. ساده ROI تجزیه و تحلیل بیش از حد ساده به نظر ما و بسیاری از پول به هدر رفته است و نه به درستی تجزیه و تحلیل ROI برای PPC. این است که موضوع دیگری را برای زمان دیگری. اکثر (اگر نه همه) از شرکت ها به سادگی مقایسه هزینه آوردن بازدید کنندگان از طریق سایت خود را از طریق یک کلمه کلیدی خاص. سپس آنها را به حساب درآمد ایجاد شده توسط این اصطلاح و آنها را به ساده ترین ROI در دسترس برای PPC. اگر PPC هزینه بیش از درآمد تولید شده توسط این اصطلاح عبارت است قطع شود. برعکس اگر ROI بیش از PPC هزینه و سپس این شرکت را نگه می دارد به اصطلاح فعال و دوباره ارزیابی بیش از یک دوره معین معمولا ماهانه.

بیایید چشم پوشی از تمام نقص ها در این استراتژی و مستقیما به مشکل شرکت به تازگی شکل گرفته است که هنوز رتبهدهی نشده است ساخته شده است به اندازه کافی قوی به حضور قاضی ROI در هر سطح. این شرکت نیاز به یک روش برای تعیین شرایط کار برای بهترین ها را برای آنها در یک مد مقرون به صرفه. به عنوان مثال اصطلاح “اینترنت بازاریابی املاک و مستغلات” ممکن است وارد یک جستجوی خاص موتور 154 بار در طول دوره اخیر. اما در صورتی که از مدت 89,700,000 نتایج بازگشت و پس از آن ما به راحتی می توانید از دیدن آن بسیار رقابتی مدت است. KEI محاسبه شده است با تطبیق تعداد جستجوها و سپس تقسیم بر تعداد نتايج و سپس ضرب در 1000. در مثال فوق این خواهد بود 23,716 (154 x 154) تقسیم 89,700,000 و سپس ضرب است که در نتیجه توسط یک هزار و برای به دست آوردن .26439. بدیهی است که این نتیجه زمان و موتور خاص به این معنی است که شما نیاز به استفاده از شبیه قاب زمان و همان موتور جستجو به منظور قادر به مقایسه نتایج در صورت معنی دار.

DCI

بیایید فرض کنیم که در مثال بالا اطلاعات خود را نشان می دهد که هزینه آن $6.25 طور متوسط به مردم را به وب سایت خود را با استفاده از این مدت است. و بیشتر ما فرض است که این نشان دهنده 1.6% از طریق نرخ کلیک کنید. در حالت ایده آل ما خواهد بود و از طریق نرخ کلیک کنید به عنوان بالا به عنوان امکان پذیر است (CTR باید افزایش به اصطلاح حرکت بالاتر در لیست اما پس خواهد ک یا cost per click). بنابراین آنچه که ما واقعا می خواهید است CTR به بالا و ک بالا بود نسبتا صحبت کردن. بنابراین DCI طول می کشد CTR (1.6 – گرفته شده به عنوان 1.6 و انداختن درصد) و تقسیم آن توسط ک یا 6.25 در این مورد. این نتیجه (.256) است و سپس ضرب شده توسط KEI x 1000 بنابراین ما .256 x .26439 x 1000 = 67.68.

حال بیایید نگاهی به “املاک و مستغلات موتور جستجو بهینه سازی” را به عنوان دوره دوم. بیایید فرض ما جستجو را نشان می دهد 108 جستجوهای بیش از مدت زمان مشابه و همان موتور و آن را برمی گرداند 8,290,000 نتایج. KEI است (108*108)/8290000 = 1.407. این به نظر می رسد بیش از پنج بار به عنوان موثر به عنوان ترم بالاتر! اگر ما ک $است 15.62 و ک که ما به ارمغان می آورد یک پاسخ .75% (3/4 درصد) ما .75/15.62 = .04802 که ما ضرب توسط KEI بار 1000 یا 1407 برای به دست آوردن یک نهایی DCI از 67.56 یا تقریبا همان!

اگر ما صرفا نگاه KEI ما ممکن است وسوسه به اجرای تنها مدت دو داده شده است که پنج برابر بیشتر موثر است. و اگر ما تنها نگاه CTR/ک ما ممکن است تمایل به تنها تبلیغ ترم داده شده کلیک کنید از طریق نرخ به نسبت هزینه. اما با استفاده از داده های انتخاب شاخص است که ترکیبی از KEI کلیک کنید از طریق نرخ و هزینه هر کلیک ما بهتر می توانید ببینید که این شرایط در حال بطرز شگفت انگیزی مشابه در هزینه به نسبت نتایج. در این مثال ما را به احتمال زیاد نتیجه گیری یا اجرای هر دو عبارت یا نه کوتاه مدت. اگر ما یک جدول از سی چهل یا حتی پنجاه و نظر بلکه یک بودجه محدود ما می توانیم با استفاده از داده های انتخاب شاخص یا DCI برای تعیین بهتر که ما دلار تبلیغات هستند بهترین شده!

معیارهای دیگر:

در هر حال حداقل? مانند حداقل تعداد کلیک کنید throughs قبل از استفاده از DCI? بله. اول باید وجود داشته باشد حداقل 27 جستجو برای یک کلمه کلیدی خاص به منظور تعیین معتبر KEI. وجود دارد نیز باید حداقل 27 کلیک کنید throughs قبل از تعیین معتبر CTR یا از طریق نرخ کلیک کنید. اگر شما لازم نیست که حداقل شما باید در طول زمان قاب اجازه می دهد تا برای این شماره. اما به یاد داشته باشید برای نگه داشتن زمان فریم سازگار در سراسر لحاظ که شما مقایسه کنید!

شركت ماشین حساب (به طور پیش فرض اطلاعات از یک کلمه کلیدی بالا)

[ad_2]