با پولی که نجفی برای رضایت داده، می‌توان نیمی از محکومان قصاص زندان رجایی‌شهر را آزاد کرد!

[ad_1]

نماینده دادستان در ادامه راجع به فرایند جلب رضایت گفت: بر اساس آنچه شنیده‌ایم، با مبلغی که نجفی برای جلب رضایت پرداخت کرده، می‌توان نیمی از محکومان به قصاص در زندان رجایی‌شهر را که به‌خاطر خشم آنی مرتکب قتل شدند، آزاد کرد.

[ad_2]

Source link