بخشش یک اعدامی بعد از ۱۱ سال در استان گلستان

[ad_1]

این یازدهمین محکوم به قصاص است که امسال با گذشت خانواده مقتول و پادرمیانی شورای حل اختلاف فرصت دوباره برای زندگی و جبران اشتباهات یافته است.

[ad_2]

Source link