(تصاویر) کبوتربازی پلیس‌های آذربایجان

[ad_1]

خیابان های شهر باکو پایتخت آذربایجان خالی از جمعیت است و به جز نیروهای پلیس و کبوترها چیزی دیده نمی شود.

[ad_2]

Source link