زنان نسبت به مردان در مواجهه با کرونا برتری دارند؟

[ad_1]

ژن‌های روی کروموزوم X. در شناسایی ویروس نقش دارند. بنابراین، زنان دارای دو جمعیت مختلف از سلول‌های ایمنی هستند که با تنوع بیشتری می‌توانند سلول‌های مهاجم را شناسایی کنند. این تنوع ژنتیکی در مردان به دلیل اینکه تنها یک نسخه از کروموزم X. را به ارث می‌برند شاید وجود نداشته باشد تا بتواند با توانایی بیشتری ویروس را شناسایی کند.

[ad_2]

Source link