عملکرد نظام مهم است یا ذات نظام؟

[ad_1]

هدف من در این یاداشت تاکید بر این نکته است که طرح موضوع و مسئله از دیدگاه مدیران عالی نظام نباید ذات‌گرایانه یا از جنبه ذات نظام باشند بلکه باید از جنیه بررسی عملکرد‌ها و عارضه‌یابی عملکرد‌ها و اقدام عملی به اصلاح باشد.

[ad_2]

Source link