محبوبیت مَُسکّن افغانستانی در روز‌های قرنطینه!

[ad_1]

ویروس «کووید ۱۹» بی دعوت از راه رسید و همه چیز را تعطیل کرد. این ویروس مرز نمی‌شناسد و گریبان ۲۵۰ کشور را گرفته و اقتصاد کشور‌ها را فلج و بازار تهران را تعطیل، اما در عوض، بازار «ناس» فروشان تهران را سکه کرده است.

[ad_2]

Source link