چه‌وقت هدیه، رشوه محسوب می‌شود؟

[ad_1]

اگر ۸۰۰ میلیارد تومان هم می‌خواستم این برادران می‌دادند. اگر شما از این رفقا ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آن‌ها نیز کاری از من بخواهند من هم برای آن‌ها انجام می‌دهم.» سوال اصلی، اما این است که اصولا چه وقت هدیه، یک رشوه محسوب می‌شود؟

[ad_2]

Source link