49 سال و 4 ماه

[ad_1]

اسد فاضل، مدير عامل سازمان بهشت زهرا با خبر دادن از کاهش ميانگين سني فوت شدگان تهراني به 49 سال و 4 ماه، موجی از نگرانی را بین شهروندان تهرانی به وجود آورد.او گفت: «آنچه مشخص است اين است كه اكنون علل مرگ و مير تهراني ها بسيار بيشتر از حتي 20سال قبل شده و مرکز خدمات کامپيوتري سازمان بهشت زهراي شهرداري تهران بالغ بر يک هزار علت را براي مرگ شهروندان تهراني ثبت کرده است.” بررسي علل مرگ و مير تهراني ها گوياي آن است که ايست قلبي با هفت هزار و 828 قرباني و سکته قلبي يا همان آنفاکتوس با چهار هزار و 211 قرباني که در سال گذشته گرفت، بيشترين علت مرگ شهروندان تهراني است که ميانگين سني فوت شدگان 52 و 48 سال بوده است. »نارسايي قلب با دو هزار و 711 قرباني و ميانگين سني 45 سال، عامل بعدي علت مرگ تهراني هاست که البته بايد به آن، مرگ ايسکميک قلب را با يکهزار و 124 قرباني اضافه کرد. بر اساس آمار، بعد از مسائل مربوط به قلب براي فوت شهروندان تهراني، نوبت به سکته مغزي مي رسد که ميانگين سني فوت شدگان ناشي از آن به حدود 74 سال مي رسد که در سال 88 در شهر تهران دو هزار و 381 قرباني گرفته است.

منبع : مجله سیب سبز

[ad_2]

Source link