خوب نمي‌بينيد؟ شيريني نخوريد!

خوب نمي‌بينيد؟ شيريني نخوريد!

[ad_1] در حال حاضر حدود 140 ميليون نفر كم بينا و45 ميليون نفر نابينا در دنيا وجود دارد در هر 5ثانيه يك نفر در دنيا نابينا مي‌شودوهر دقيقه يك كودك نابينا به دنيا مي‌آيد.مطالعات انجام شده در ايران هم نشان مي‌دهد كه آب مرواريد با 36 درصد،ديابت با 20 درصد وتنبلي چشم با …

ادامه مطلبخوب نمي‌بينيد؟ شيريني نخوريد!