چرا همه در خرید مهره های واقعی مار در تهران اشتباه می کنند و چرا باید این گزارش را بخوانید

به عنوان مثال، در اوایل مسیحیت، سگ سیاه بزرگ را شوم می دانستند و اعتقاد بر این بود که اغلب در گورستان ها دیده می شود و وقتی به پنجره افراد بیمار می رفت، به این معنی بود که آنها خیلی زود خواهند مرد. قرن هاست که سگ های سیاه در ادیان و خرافات مختلف …

ادامه مطلبچرا همه در خرید مهره های واقعی مار در تهران اشتباه می کنند و چرا باید این گزارش را بخوانید